Maria Karlsen
 Sweden last edited: Mon, 26 Jun 2017 14:47:05 -0500  
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 7:
UN's declaration of human rights, article 7:

Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering.


All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.


Ditt ursprung ska inte spela någon roll. Inte ditt utseende, dina sociala färdigheter, dina ekonomiska resurser eller din utbildning heller.

Your origin shall not matter. Neither shall your looks, your social skills, your economic resources nor your education.


#human rights #humanity #integrity #society #polarization #racism #xenophobia #politics #justice #law #peace
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Sat, 24 Jun 2017 02:24:27 -0500  
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 6:
UN's declaration of human rights, article 6:

Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.


Alternativet är otänkbart.
The alternative is unthinkable.


#human rights #humanity #integrity #society #polarization #racism #xenophobia #politics #justice #law #peace
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Fri, 23 Jun 2017 16:58:32 -0500  
Glad Midsommar alla!
Happy Midsummer everyone!

Skansens folkdanslag -- Västgötapolska

Image/photo#Sweden #festival #dancing #tradition
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Fri, 23 Jun 2017 16:30:40 -0500  
Klimatet håller på att förändras. Och jag talar inte om vädret. Yttrandefriheten och pressfriheten hotas på den ena platsen efter den andra. Det är en oroande utveckling.

The climate is changing. And I am not talking about the weather. Freedom of speech and freedom of press are threatened in one place after the other. That's a worrying evolution.


Kravet: stäng ner al-Jazeera

Image/photo

Qatar vid Persiska viken har fått en kravlista i 13 punkter från sina grannländer. För att häva sin bojkott av Qatar vill de fyra länderna bland annat att tv-kanalen al-Jazeera och alla dess filialer stängs.

Grannländernas bojkott stoppar inte Al-Jazeera


Qatar given 10 days to meet 13 sweeping demands by Saudi Arabia

Gulf dispute deepens as allies issue ultimatum for ending blockade that includes closing al-Jazeera and cutting back ties with Iran

The Guardian view on al-Jazeera: muzzling journalism#world #journalism #news #fake news #freedom of speech #freedom of press #human rights
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Mon, 19 Jun 2017 14:10:42 -0500  
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 5:
UN's declaration of human rights, article 5:

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.


Det här borde inkludera både krigsbrott och mobbning.
This should include both war crimes and bullying.


#human rights #humanity #peace #society #integrity #justice #dignity
Maria Karlsen
  last edited: Fri, 23 Jun 2017 02:54:04 -0500  
It does. Just got to get people to realize it. As for the bullying part - I don't think many people are aware that their supposedly "funny" joke, can be a violation of human rights.
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Mon, 19 Jun 2017 13:54:38 -0500  
(Svensk översättning nedan)
(Swedish translation below)

Mike MacgirvinMike Macgirvin wrote the following post Mon, 19 Jun 2017 03:09:46 -0500
I don't have any need or desire to use Facebook or Twitter. I don't need Nextcloud or MediaGoblin or Drupal or Diaspora or GNU-Social or Mastodon or Wordpress. I've got all of the features from those applications that I want - right now, without needing those applications. I've got as much privacy as I want or need - up to top secret messages between top secret friends if I need that level of privacy. I can share photos from my photo albums and videos from my library with selected friends and *only* those selected friends. I've got 16 years of my online life literally in my pocket. Everything I need to keep from my online life over those years. I can spin it up on any server in the world at any time and have all my friends and all my content intact if the datacenter serving my stuff gets hit by a nuclear warhead. I can spin it up right now and keep it all synced between servers as I add new content - and switch to another server at any time; for just a few minutes or a few years. My server is my social network, even though I'm the only person with an account on it. My friends have their own servers and these all work together. It's my personal cloud and my file sharing app. If I allow you to see my videos you can see them. If I don't - you can't and there's nothing you can do about it. You don't need a password on my machine to do this. You just be yourself and do your own thing, and if you can see them you'll see them.  I don't see targeted ads. My dead friends don't recommend products for me to buy (this actually happened to me once on Facebook). I don't get spam from Twitter begging me to login and let them analyse me.  

This is what we mean by "own your data".


På svenska:
Jag har inte något behov av eller önskan att använda Facebook eller Twitter. Jag behöver inte Nextcloud eller MediaGoblin eller Drupal eller Diaspora eller GNU-social eller Mastodon eller Wordpress. Jag har alla funktioner från de programmen som jag vill - just nu, utan att behöva dessa applikationer. Jag har så mycket sekretess som jag önskar eller behöver - upp till topphemliga meddelanden mellan topphemliga vänner om jag behöver den nivån av sekretess. Jag kan dela foton från mitt fotoalbum och videor från mitt bibliotek med utvalda vänner och * bara * de utvalda vännerna. Jag har 16 år av mitt liv online bokstavligen i min ficka. Allt jag behöver spara av mitt liv online under de senaste åren. Jag kan skicka upp det på vilken som helst server i världen när som helst och ha alla mina vänner och alla mina innehåll intakt om det datacenter som servar mina grejer träffas av en kärnvapenstridsspets. Jag kan ladda upp det just nu och behålla allt synkroniserat mellan servrar medan jag lägger till nytt innehåll - och byta till en annan server när som helst; för bara några  minuter eller några år. Min server är mitt sociala nätverk, trots att jag är den enda personen med ett konto. Mina vänner har sina egna servrar och alla dessa arbetar tillsammans. Det är mitt personliga moln och min fildelningsapp. Om jag tillåter dig att se mina videos kan du se dem. Om jag inte gör det  - kan du inte, och det finns ingenting du kan göra åt det. Du behöver inte ett lösenord på min maskin för att göra detta. Du behöver bara vara dig själv och göra din egen sak, och om du kan se dem kommer du att se dem. Jag kan inte se riktade annonser. Mina döda vänner behöver inte rekommendera produkter för mig att köpa (detta hände mig faktiskt en gång på Facebook). Jag slipper spam från Twitter som tigger mig om att logga in och låt dem analysera mig.

Detta är vad vi menar med "äg dina egna data".#Hubzilla #internet #privacy #integrity #social media
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Wed, 14 Jun 2017 15:38:53 -0500  
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 4:
UN's declaration of human rights, article 4:

Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.


No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.


Slaveri kan kännas väldigt avlägset och irrelevant i vår moderna värld. Men börjar vi tala om människohandel, och utnyttjande av de allra mest sårbara (inte minst under krig och konflikter) ser det genast annorlunda ut.

Slavery might feel very remote and irrelevant in our modern world. But if we start talking about human trafficking, and abuse of the most vulnerable (not the least during war and conflicts) things immediately look different.


#human rights #trafficking #war #crime #solidarity #humanity
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Wed, 14 Jun 2017 15:40:32 -0500  
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 3:
UN's declaration of human rights, article 3:

Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.


Everyone has the right to life, liberty and security of person.


Frihet och säkerhet är inte varandras motsatser, vi har rätt till och behöver dem båda.
Freedom and security are not the opposites of eachother, we have right to and need them both.


#human rights #freedom #security #peace #surveillance
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Sun, 11 Jun 2017 02:07:44 -0500  
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 2:
UN's declaration of human rights, article 2:

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.


Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.


Vi har alla fördomar, troligen fler än vi är medvetna om eller vill erkänna ens för oss själva. Och de påverkar oss och våra handlingar oavsett om vi vill det eller inte. Jag tror att vi måste vara medvetna om våra fördomar, erkänna dem för oss själva, och lära oss känna igen dem så att vi inte agerar efter dem, och så att vi inte för dem vidare till nästa generation.

We have all got prejudices, probably more than we are aware of or like to admit even to ourselves. And they affect us and our actions whether we want it or not. I believe we need to be aware of our prejudices, admit them to ourselves, and learn to recognize them so that we don't act by them, and so that we don't pass them on to the next generation.


#human rights  #humanity #world #prejudices #solidarity #peace
Waitman Gobble
  
I was in my 30's when I wondered "why do I believe the things I believe?", and started analyzing myself, rebuilding. I think many people in their 20's and beyond are living in a framework that was constructed as they grew up, and many do not consider where they get their reactions and beliefs, they just "know" it's truth. When I raised my son I avoided television, and tried to teach him to think for himself. He is much smarter than me, very good at understanding and solving problems, but was a hellion in school and caused much trouble to put it lightly. :) The schools here seem to be 'consumer behavior training programs' instead of a place of knowledge. Despite the trouble he caused in school, the only time I recall him getting in trouble with the police was when he decided to go roller-blading down the main boulevard in town at 2 in the morning, for fun. Fortunately he didn't steal or do drugs or hang out with thugs. It is amusing to me that many people want to play Mozart music to their baby to make them 'smart like Einstein' but they must not consider what kind of trouble they are asking for. Someone who does not behave as the community expects is rejected and shunned by the community.
mrjive
  
The schools here seem to be 'consumer behavior training programs' instead of a place of knowledge.

This is exactly the school today.

I'm growing my sons w/o television and doing a bit of alternative things in everything we do (music, films, holidays etc), and I'm very happy with it. My daughter seems to be very happy too. She's been in touch with many things that other children of her age hadn't had the opportunity to experience.
I'm not saying we do perfect or we're smarter or so, just we try to think a bit out of the box.

The other day, though, she was crying out of a bit of frustration caused by the fact that did not know (and sing) the shitty songs that every other child in her classroom was singing.
I'm still convinced that she will benefit from what we're giving her, but the environment (school, friends etc) is pushing hard with its "consumer behavior training program".
Waitman Gobble
  
My son decided to move out at 18 years old (I was actually worried he would never leave lol, I was kinda shocked when he told me). Then he decided to join the military, not something I would have done but he's doing things his own way. My life is alot less stressful than it used to be.

The last time I remember feeling bored was when I watched alot of television. It's a way to idly watch your life go by without actually doing anything. And Hollywood especially seems to be expert at making average people feel like they are totally worthless, I think, that only the good looking fortunate ones can ever do exciting things. If it is true that a person can become an expert at something after doing it for 10,000 hours (which I think is probably accurate), then a large number of people are experts only at watching television. That's my cranky opinion anyway. :)

The big issue with my son in school was that he was stubborn and had no patience. If the teacher passed out yet another sheet of rote exercise he would wad it up and throw it at her. And there was nothing anyone could do to convince him to chill out. No punishment scolded him, taking away privileges did nothing, incentives were meaningless, you could lock him up in a padded room and he would still be 'hell or high water' about things. It seems that nothing could break him. If he decided that the teacher was below his intellect it would be a very difficult year for everyone, he would take down the entire school to get his way.
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Sun, 11 Jun 2017 01:48:04 -0500  
James LamentusJames Lamentus wrote the following post Fri, 09 Jun 2017 13:20:08 -0500
The Vulnerability Series

Image/photo

The official website of Abdalla Omari - Syrian painter and filmmaker.
Abdalla Al Omari. "The Vulnerability Series" Official Trailer-2016.
by Abdalla Omari on YouTube

#art
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Thu, 08 Jun 2017 14:21:24 -0500  
FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 1:
UN's declaration of human rights, article 1:

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.


Det står ingenting om några begränsningar. Så det bör gälla hemma,  i familjen, på gatorna, i skolan, på jobbet, på internet... överallt.

It doesn't say anything about any limitations. So it should be valid at home, in the family, on the streets, in school, at work, on the internet... everywhere.


#human rights #freedom #humanity #solidarity
Klaus
  
Unfortunately that's the paper only.
These are the members of the UN Human Rights Council that watch about this paper: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/CurrentMembers.aspx
Not the best conditions in some of the human rights council member states themselves: https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017

#UDHR
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Wed, 07 Jun 2017 14:27:46 -0500  
Det här var intressant. Det vi lärde oss i skolan utvecklas ständigt. Livet är fullt av överraskningar.
This was interesting. What we learned in school is constantly evolving. Life is full of surprises.

Sensationella fynd gör vår art mycket äldre - Vetenskapsradion
Image/photo


En stor och överraskande upptäckt har gjorts i sökandet efter människans ursprung i form av de äldsta fossilen hittills av vår egen art.


Oldest Homo sapiens bones ever found shake foundations of the human story
Idea that modern humans evolved in East Africa 200,000 years ago challenged by extraordinary discovery of 300,000-year-old remains in Moroccan mine#science #history #humanity
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Wed, 07 Jun 2017 13:16:19 -0500  
När det sker brott mot de mänskliga rättigheterna, kan svaret aldrig vara att avlägsna rättigheterna, men att försvara dem ännu mer.
(Ett exempel: Om stölderna ökar, är lösningen då att göra stöld lagligt? Skulle inte tro det.)

When there are violations of the human rights, the answer can never be to remove the rights, but to defend them even more.
(An example: If thefts are increasing, is the solution then to make thieving legal? Shouldn't think so.)FNs Deklaration om Mänskliga Rättigheter
Eftersom erkännandet av det inneboende värdet hos alla som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,

Eftersom ringaktning och förakt för de mänskliga rättigheterna har lett till barbariska gärningar som har upprört mänsklighetens samvete, och då skapandet av en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet och frihet från fruktan och nöd har tillkännagivits som folkens högsta strävan,

Eftersom det är väsentligt för att människorna inte som en sista utväg skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer,

Eftersom det är väsentligt att främja utvecklingen av vänskapliga förbindelser mellan nationerna,

Eftersom Förenta nationernas folk i stadgan åter har bekräftat sin tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, den enskilda människans värdighet och värde samt mäns och kvinnors lika rättigheter och har beslutat att främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större frihet,

Eftersom medlemsstaterna har åtagit sig att i samverkan med Förenta nationerna säkerställa en allmän och faktisk respekt för och efterlevnad av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

Eftersom en gemensam uppfattning om innebörden av dessa rättigheter och friheter är av största betydelse för att uppfylla detta åtagande, tillkännager generalförsamlingen denna allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm för alla folk och nationer i syfte att alla människor och samhällsorgan med denna förklaring i ständig åtanke skall sträva efter att genom undervisning och utbildning främja respekten för dessa rättigheter och friheter samt genom progressiva åtgärder, både nationellt och internationellt, se till att de erkänns och tillämpas allmänt och effektivt både bland folken i medlemsstaterna och bland folken i områden som står under deras jurisdiktion.


UN Declaration of Human Rights
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,

Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,

Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,

Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,

Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,

Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.#human rights #freedom #crime #terrorism #peace #surveillance #integrity #privacy #resilience #resistance
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Fri, 02 Jun 2017 15:51:28 -0500  


Youn Sun Nah - Calypso Blues (Vocal Looping)
by YOUN SUN NAH MUSIC 나윤선 뮤직 on YouTube

@Music+
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Fri, 02 Jun 2017 12:33:11 -0500  
Computex: Vi kikar in i den mest avancerade datorlådan du någonsin sett

Image/photo

Här är något för alla datorbyggare som letar efter det där lilla extra. Winbot från Inwin ser inte bara annorlunda ut – datorlådan är också utrustad med avancerad teknik som gör att den känner igen dig och följer dig i datorrummet. Lite läskligt men naturligtivs riktigt häftigt. Huruvida Winbot lanseras på marknaden är än så länge oklart, men vi håller tummarna.


In Win's crazy interactive Winbot PC case | Computex 2017

This interactive, robotic PC case is trying to give you the perfect selfie. Inside isn’t just a complete gaming rig but a stereo camera and motorized control. First it needs to scan the user, and once that’s done the interactive fun and games can begin.#technology #computers #robots
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Thu, 01 Jun 2017 15:35:03 -0500  
Min förklaring till kloning i Hubzilla (jag planerar att göra en kort video av den när jag får tid):
My explanation to clones in Hubzilla (I plan to make a short video of it when I can find the time):


Hubzilla and cloning

Image/photo


#Hubzilla #cloning #nomadic identity
Mike Macgirvin
  
Please talk to Andrew and see if we can link this into the project page or even the project README
Maria Karlsen
  last edited: Sat, 03 Jun 2017 14:52:15 -0500  
Slightly updated version that shouldn't cause any licence issues. Music comes from opsound.org and all pictures from openclipart.org. Feel free to use!

HOUSING IS A VERB
  
Very informative, thank you
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Fri, 02 Jun 2017 12:04:26 -0500  
Bekämpa våld med kärlek:
Fight violence with love:اعلان زين رمضان 2017
by Zain on YouTube


#world #humanity #peace #solidarity #terrorism
Maria Karlsen
  last edited: Sun, 04 Jun 2017 02:48:11 -0500  
Sådant här behövs verkligen. Världen ser ut att bli mer och mer polariserad för varje timme.
Vi är alla människor. Vi behöver också verkligen se varandra som människor. Som vänner. Som grannar.

Things like this is really needed. The world seems to become more and more polarized by the hour.
We are all humans. We need to also really see eachother as humans. As friends. As neighbours.
Haakon Meland Eriksen (Parlementum)
  
Indeed, at the same time, so much violence has been done to so many in the form of both the terrors of formally declared wars and by terrorists that we must understand frustration does not go away without time and dialogue. "Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering" - even a hand puppet knew that.
Maria Karlsen
  last edited: Sun, 04 Jun 2017 06:10:45 -0500  
Yes, the chain of fear leading to hatred leading to violence seems to get stronger and stronger which is both understandable and frustrating.
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Wed, 31 May 2017 12:30:39 -0500  
Hubzilla version 2.4 är här! :-) bottle with popping cork
Stort tack till alla som jobbar hårt för att göra något redan fantastiskt ännu bättre! heavy black heart

Hubzilla version 2.4 is here! :-) bottle with popping cork
Big thanks to everyone who is working hard to make something already fantastic even better! heavy black heartMario VavtiMario Vavti wrote the following post Wed, 31 May 2017 03:12:32 -0500
Hubzilla-2.4 Released!
After roughly two months of development we are proud to present Hubzilla 2.4
Here is a summary of the most notable changes:
 • More work on consolidation of caldav and carddav with the Hubzilla Addressbook and event system (ongoing). In the latest round we provided a way to use iCal as a base event federation format, and the ability to fetch/import vcards from remote profiles.
 • Simplify the 'allow-code' system privilege. Remove the per-account setting and only make it available per channel. Provide a way to implement HTML purification of Markdown content without breaking things like code snippets.
 • Zot 1.0 insecure communications are now refused. They have been blocked since January 1 and should only affect older Redmatrix/Hubzilla sites that have never upgraded as both repositories were patched in May 2016 (a year ago). The standard zot encryption algorithm is now AES256CTR. AES256CBC is now deprecated and will be removed in a future release. Crypto negotiation is now supported for all server roles.
 • Provide core support for client side E2EE for both posts and private mail. This is in addition to the web-based E2EE provided currently and allows easy integration with PGP and S/MIME (for example), and/or custom crypto techniques.
 • Enhanced envelope privacy. Private communications now have a reduced visibility envelope so rogue admins on any one destination site cannot see the entire privacy distribution (after decryption), but only recipients on their own site.
 • Emoji emoticons moved from core to plugin.
 • Bootstrap upgraded to version 4, several other core libraries (markdown, simplepie, etc.) also updated.
 • Various enhancments for the redbasic theme. New toplevel posts (not older than 12 hours) are now highlighted.
 • Profile tabs (aka channel apps) have been moved to the app tray.
 • Lots more work on Travis and automated test integration.
 • Channel import required two passes and this caused a number of other issues. This was fixed.
 • Widgets have been moved from a singe procedural file to an object based directory of discrete widgets.
 • Several postgres fixes.
 • Some more work on Mastodon compatibility (ongoing) and a wider range of GNU-Social server versions.

For a detailed change log have a look here.

A big THANK YOU! to all the translators and everybody who is helping to improve Hubzilla with each release.

Get it while it's hot!
https://github.com/redmatrix/hubzilla

Please consider to support this project: https://salt.bountysource.com/teams/hubzilla

@Hubzilla Announcements+ @Hubzilla Support Forum+#Hubzilla #security #privacy #integrity
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Wed, 31 May 2017 12:42:21 -0500  
I don't really believe this is possible, for a number of reasons, but it's an idea:
@Hubzilla Development+

1a: Main location is down. People who try to visit it get a server error message.
1b: Main location is down. People who try to visit it get automatically redirected to clone #1.

2: Clone #1 has issues. Automatically redirects to clone #2.

3: Clone #2 works without problem. The requested channel/page can be viewed without problems.


#Hubzilla
Mike Macgirvin
  
A close variant of this discussion just happened on the W3C community git. You may not be aware but we redirect webfinger; which means it's possible to automatically discover when somebody has moved. I don't think we're using this currently but it presents some interesting possibilities. If you get somebody's business card and it says they're foo@bar and you try and connect and find that bar is dead, you can in theory send the same request to any directory server and if it has a new record for foo it will send you there.  This *could* all be done automatically within hubzilla.


I don't have a perfect solution, but it's possible (using the chanview module inside Hubzilla) to accomplish profile page redirection in a similar fashion. It would take longer to load in the first place because chanview would in this case need to test the page before sending you there. One could also build this kind of ability into magic auth since it's already going to try and connect to that page.
Maria Karlsen
 Sweden last edited: Sun, 28 May 2017 11:33:08 -0500  
Vädret i Sverige idag:
The weather in Sweden today (short video):

Sol och snö avslutar helgen

Image/photo

Samtidigt som sol och värme lagt sig över stora delar av Sverige under helgen har landets norra delar fått både rikliga mängder regn och snö.


At the same time as sun and heat settled on large parts of Sweden over the weekend, the north of the country have had large amounts of both rain and snow.#Sweden #weather #climate #environment
Haakon Meland Eriksen (Parlementum)
  
North of Sweden or Tromsø in Norway is your place to go then. :-D
Maria Karlsen
  last edited: Mon, 29 May 2017 11:46:11 -0500  
@Andreas  it's not so big, but long. About 1572 km from the northen end to the southern:-).
Andreas
  
@Maria Karlsen 1572 km its the same distance from my hometown to Catania/Sicily - beeline. Whau ... thats huge